Reglement


Bij aankomst op elk festival dien je €50,- borg te betalen. Deze borg krijg je na het goed voltooien van je werkzaamheden, na je laatste shift, weer terug. Het betalen van de borg geldt uitsluitend voor vrijwilligers die op showdagen werken.

In aanmerking nemende:

Dat Extrema in haar bedrijf incidenteel behoefte heeft aan vrijwillige arbeidskrachten, enkel voor werkzaamheden betreffende haar evenementen die gelet op de frequentie, regelmaat en omvang waarin/mee ze beschikbaar zijn alsmede de beperkte duur niet commercieel verantwoord op andere wijze zijn in te vullen en de vrijwilliger bereid is zulke werkzaamheden te verrichten.

Dat partijen vrij wensen te zijn en uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst wensen te sluiten voor genoemd vrijwilligerswerk. De acceptatie voor/van zulke werkzaamheden en ook na beëindiging daarvan betekent dat partijen op geen enkele wijze aan elkaar gebonden zijn.

Dat partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat er geen loon zal worden voldaan, nu het expliciet vrijwilligerswerk betreft.

Dat partijen deze overeenkomst tot vrijwilligerswerk als volgt nader wensen te regelen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Extrema is vrij om de vrijwilliger in te zetten voor werkzaamheden wanneer zij dat wenst, terwijl de vrijwilliger vrij is de betreffende werkzaamheden te weigeren/accepteren.
 2. De vrijwilliger verplicht zich bij de acceptatie van de voorgestelde werkzaamheden door Extrema volgens diens aanwijzingen deze correct uit te voeren, in de meest ruime zin des woords.
 3. Tussen partijen bestaat geen rechtsverhouding in die zin dat sprake is van een arbeidsovereenkomst i.d.z.v. art. 7:610 BW.
 4. Extrema zal aan de vrijwilliger eventueel een nader te bepalen stagevergoeding verstrekken.
 5. Op de dag(en) dat de vrijwilliger werkzaamheden verricht in opdracht van Extrema dan zal Extrema zorgen voor de verstrekking van maaltijden en dito consumpties.
 6. Dit reglement gaat in twee weken voorafgaand aan het festival en eindigt een week na het festival doch zoveel eerder of later als partijen in onderling overleg overeenkomen. Alsdan hebben partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen.
 7. De vrijwilliger is verplicht geheim te houden al hetgeen hij van opdrachtgever en zijn ondergeschikten, waaronder begrepen het bureau van opdrachtgever, opdrachten en relaties te weten komt of ervaart.
 8. De vrijwilliger is, uitsluitend tijdens werkzaamheden voor Extrema, verzekerd op de door Extrema afgesloten ongevallenpolis voor vrijwilligers (bij de verzekeraar Delta Lloyd) tot een leeftijd van 69 jaar.
 9. De vrijwilligers houden zich aan de regels van de ARBO dienst, speerpunten zijn: dragen van veiligheidsschoenen indien de bouwplaats wordt betreden, dragen van een valhelm bij werkzaamheden boven het hoofd, dragen van oordoppen bij blootstelling aan geluid en het dragen van een klimtuigje bij werkzaamheden boven 2,5 meter.
 10. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat ze voor aanvang én tijdens de werkzaamheden voor Extrema nuchter, op tijd en zijn/haar beste inzet geeft om de werkzaamheden tot een goed einde te volbrengen.
 11. Extrema behoudt zich het recht om bij wangedrag van de vrijwilliger deze per direct de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen en/of de borg in te houden.
 12. De vrijwilliger is op de hoogte van de “procedure inschrijving” en aanvaard deze als zodanig opgesteld.